This entry was posted in Program edukacije za OLI life coach - trenera životnih veština

Edukacija iz O.L.I-integrativnog psihodinamskog metoda

Integrativno Psihodinamsko Savetovanje

Program edukacije koji vodi do zvanja:
Akreditovanog psihološkog savetnika u Srbiji i
Akreditovanog psihološkog savetnika u Evropi

Kurs se sastoji od delova:
Osnovnog (80 sati) , Naprednog (160 sati) i Profesionalnog Sertifikat kursa (240 sati). Za svaki deo kursa se dobija poseban sertifikat.

Ukupni kurs se sastoji od 980 sati, 450 sati kursnog rada na teoriji i veštinama, 450 sati supervizirane prakse i 80 sati ličnog iskustva u ulozi klijenta. Traje oko 3 godine
Kursni rad se sastoji od grupnih razmatranja kursnih tema, predavanja, seminara, itd., kao i praktičnih vežbi sa ulogama savetnika, klijenta i posmatrača. Kurs obuhvata i 80 sati ličnog rada u grupi i individualno.

Osim toga:
-Potpisuje se kodeks etike i prakse
-Uplaćuje se profesionalno osiguranje (ukoliko je moguće)
-Nastavlja se sa stručnim usavršavanjem
-Nastavlja se sa supervizijom

Teme:
1) Teorija o metodu i veštine savetovanja
-Savetovanje kao vaspitni proces-sistem vrednosti i odnos prema čoveku.
-Odnos između savetnika i klijenta
-Nedirektivno savetovanje i terapija usmeravana klijentom Karla Rodžersa
-Tehnika reflektovanja
-Nedirektivno savetovanje i psihoterapija
-Razvoj savetodavnog procesa
-Način vođenja nedirektivnog savetovanja
-Terapija usmeravana klijentom
-Gledišta o transferu. Rad sa transfernim stavovima u klijentcentričnoj terapiji
-Odnos prema dijagnozi
-Ograničenja kod primene nedirektivnog savetovanja i terapije usmeravane klijentom
-Psihodinamsko savetovanje
-Prvi kontakt sa klijentom
-Početna faza terapije – prvi intervju
-Uspostavljanje radnog saveza
-Kreiranje pogodne emocionalne atmosfere
– Strukturisanje svrhe razgovora
-Razjašnjavanje pogrešnih predstava o savetodavnom procesu
-Rad sa neadekvatnom motivacijom
-Rad sa početnim otporima
-Česta pitanja koja klijenti postavljaju u početnoj fazi savetovanja
-Nekoliko važnih “Ne” tokom prvog razgovora
-Dinamika snaga u savetodavnom procesu: Snage koje su usmerene ka razvoju, Snage koje se protive savetodavnom procesu
-Otpor. Podela otpora. Proces rada sa otporom.
-Transfer. Karakteristike transfernih reakcija . Rad sa transferom.
-Rad sa karakternim otporom. Analiza karaktera Vilhelma Rajha
-Rad sa telom u psihoterapiji i savetovanju-Bioenergetika A. Lovena, Radix-Keli, Orgonomija-Bejker
-Geštalt pristup i mogućnosti primene u savetodavnom radu.
-Tehnike Transakcione Analize i mogućnosti primene u savetodavnom radu.
-N.L.P. I mogućnosti primene u savetodavnom radu
.R.E.B.T. i mogućnosti primene u savetodavnom radu

2. O.L.I. Aktivno integrativno savetovanje

-O.L.I. -Otklanjanje Lažnih Informacija. Otkrivanje Lične Istine
-Psihološki “antivirus” program
-Sistem vrednosti O.L.I. Pristupa čoveku. Koncept “dobrog čoveka”
-Zakoni psihodinamike
-Koncept razvojnih zadataka
-Pristup klijentu preko sposobnosti (capabillity approach). Bazične ljudske sposobnosti.
-”Emotivno računovodstvao” i “Cenovnik životnih odluka”
-”Psihološka matematika”. Kako se pravi cenovnik životnih izbora
-Suprotstavljene potrebe, hijerarhija potreba i „stilovi poslovanja sa životom“. Životne strategije.
-Self-help metodi-metodi samopomoći.
-O.L.I. Aktivacioni protokoli
-Specifičnosti primene O.L.I. Savetodavnog metoda na različitim uzrastima i u različitim oblastima života.

3. Teorije ličnosti. Teorije razvoja. Teorija o nastanku psiholoških problema

A. TEORIJE LIČNOSTI

Psihodinamske teorije ličnosti se fokusiraju na razvoj Frojdove psihanalitičke teorije, te kasnijih doprinosa Ane Frojd, Melanije Klajn, Jakobsonove i Margaret Maler, ego-psihologa Krisa, Hartmana , do najnovijih doprinosaKohuta i Kernberga. Diskutuju se teorije razvoja, mentalne organizacije, psihopatologije i tretmana, te međusobne povezanosti različitih gledišta

B.RAZVOJNA TEORIJA

B1. Odojče i rano detinjstvo

Normalni i patološki razvoj selfa, objektnih odnosa, indentiteta, super ega, formiranje psihološke strukture, te kritička evaluacija sadašnjih shvatanja

B2. Latencija i preadolescencija
Psihodinamsko razumevanje razvoja nakon razrešenja Edipalnog konflikta

B3. Adolescencija

Fokusiranje na psihološko elaboriranje promena u telesnim funcijama kod adolescenta, te pomeranja vezanosti od roditelja na druge objekte. U ovom smilsu, tretira se zasnivanjesuperr ega, ego idela, relacije narcizma i adolescentnih procesa,zasnivanje indentiteta te , značaja vršnjačke grupe

C. ETIKA U PSIHOTERAPIJSKOJ PRAKSI

Diskutovanje koncepata etičkog i neetičkog, postavljanja granica, te zsnivanja i održavanja poverenja. Sasz-ovi pojmovi etike pshoanalize, i njene generalne kritičke diskusije u savremenoj praksi.

D.PSIHOPATHOLOGIJA

D1. Neuroze

Osnovni teorijski i klinički aspekti neurotskog poremećaja (histerični, opsesivni, fobični simptomi te karakterne neuroze , sa posebnim osvrtom na mazohistički karakter) .

D2 Borderline stanja i paranoja

Osnovni teorijski i klinički aspekti , sa posebnim osvrtom na njihovu diferencijaciju. Uz Frojda, izučavanju se onovni teorijski doprinosi Kleinove, Rosenfelda, Hane Segal, i Biona. , sa posebnim osvrtom na Kohuta, , Kernberga, Gabbarda, i drugih

D3. Depresivna stanja

Klinički i teorijski aspekti depresije, sa psihodinamsog stanovita, počev od studija Abrahama, Freuda, and Rado-a, Kleinove teorije depresivne pozicije, struturalno razvojnog gledišta, Jakobsonove te Brennerove teorije o depersivnom signalnm afektu.

E.EMPIRISKI PRISTUP PSIHOTERAPIJI – istraživanja

Obzirom da je edukacija insistiala na kritičkom stavu, osnove metoda i tehnika istraživanja u domenu psihoterapije se diskutiuje sa teorijskog i empirijskog aspekta
Program će osposobiti savetnika da:

-Uspostavi savetnički odnos;
-Radi unutar jasnog teorijskog okvira;
-Ojača svest o interpersonalnoj dinamici ljudskih odnosa;
-Razvije sposobnost razumevanja i rada sa verbalnim i neverbalnim znacima komunikacije;
-Poveća razumevanje i samosvest o pokrenutim temama u radu sa klijentom
-Prati i preispituje svoj neprestani profesionalni razvoj uz pomoć mišljenja i procene drugih;
-Postane svestan i suoči se sa ličnim temama i profesionalnim ograničenjima.

Savetnička praksa tokom treninga

Trening program će obezbedi da studenti svoju superviziranu praksu obavljaju u prikladnom okruženju. Ovo će obično biti formalizovani i ugovoreni savetnički odnos. Trening program će obezbediti supervizore koji su iskusni stručnjaci u svojoj oblasti.

Pored ovoga, biće postavljene jasne ugovorne potrebe u vezi:

-Etičkih pitanja prakse
-Administrativnih pitanja
-Dogovora oko plaćanja
-Povezanosti i upućivanja drugim stručnjacima i ka drugim uslugama.

Lični razvoj (savetničko iskustvo u ulozi klijenta)

Svrha ove komponente treninga je da kod savetnika potpomaže rast i razvoj:

-Svesti o ličnim temama kako se one pojavljuju u radu i kako mogu uticati na savetnički proces
-Intelektualnog razumevanja i sticanja znanja
-Emocionalne zrelosti i prihvatanja sebe i drugih;
-Iskustva da se bude u ulozi klijenta unutar jednog formalizovanog profesionalnog savetničkog odnosa
-Globalne perspektive sebe u odnosu prema svetu.

This entry was posted in Program edukacije za OLI life coach - trenera životnih veština. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook